Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny, dostępnej z www.fryzjerotto.com, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny i zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za umowę zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Korzystaj z Licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej Fryzjer Otto wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Witrynie internetowej Fryzjer Otto;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; Lub
  • przekazywanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Umożliwi to firmie Fryzjer Otto rozwiązanie umowy w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu prawa do przeglądania również wygasną i należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym. Niniejsze Warunki korzystania z usługi zostały utworzone za pomocą Generatora warunków korzystania z usługi .

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały na stronie internetowej Fryzjer Otto są dostarczane „tak jak są”. Firma Fryzjer Otto nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z czym odrzuca wszelkie inne gwarancje. Ponadto Fryzjer Otto nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn, do których prowadzą łącza do tej Witryny.

4. Ograniczenia

Firma Fryzjer Otto ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikną z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na Stronie internetowej Fryzjer Otto, nawet jeśli Fryzjer Otto lub upoważniony przedstawiciel tej Strony internetowej zostali ustnie lub pisemnie powiadomieni o możliwość takiego uszkodzenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na Stronie internetowej Fryzjer Otto mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Fryzjer Otto nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne. Fryzjer Otto może zmieniać materiały zawarte na swojej Stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Fryzjer Otto nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma Fryzjer Otto nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza z jej Witryny, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony przez Fryzjera Otto. Korzystanie ze stron internetowych, do których prowadzą łącza, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków użytkowania witryny

Fryzjer Otto może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia związane z Witryną Fryzjer Otto podlegają prawu pl bez względu na przepisy kolizyjne.

Call Now Button